Εμπoριkό kέvtρo σtηv Θεσσαλovikη πρoσφέρει δouλειά σtηv oιkoγέvεια πou to παιδi touς έtρωγε απoφάγια

Σήμερα επικοινώνησαν από το Mediterranean Cosmos, εκφράζοντας την επιθυμία τους να προσφέρουν δουλειά σε εκείνους τους ανθρώπους και να συμβάλλουν όσο μπορούν. Έχουν πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να έρθουν […]